Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Van Lien’s Linnen ook handelend onder de naam LiensLinnenwinkel.nl, gevestigd te Zutphen

Algemeen
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Lien’s Linnen via Lien’s Winkel op lienslinnen.nl en/of lienslinnenwinkel.nl, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Lien’s Linnen aanvaard.
2 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Lien’s Linnen en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980).
3 Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Lien’s Linnen en Koper zal worden ingesteld te Zutphen voor de bevoegde rechter, tenzij Lien’s Linnen de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

1.    Aanbiedingen en Orders
1 Orders dienen per fax of per e-mail geplaatst te worden, dit om fouten en/of misverstanden van beide kanten te voorkomen. Uiteraard kunnen er ook bestellingen gedaan worden via onze website lienslinnen.nl of lienslinnenwinkel.nl.
2 Indien Lien’s Linnen goederen levert die door derden zijn gefabriceerd, kan Lien’s Linnen geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Lien’s Linnen van haar leverancier heeft bekomen.
3 Elke aanbieding of prijsnotering door Lien’s Linnen geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Lien’s Linnen niet binden. Lien’s Linnen wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
4 Alle opgaven door Lien’s Linnen van getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Lien’s Linnen kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monster, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer de Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Lien’s Linnen of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.    Prijzen
1 Tenzij anders aangeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro's inclusief B.T.W.
2 Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” Lien’s Linnen (Zutphen).
3 Franco huis grens bij orders hoger dan € 150,- indien het om levering aan consumenten gaat.
4 Elke stijging van de prijs van de door Lien’s Linnen voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Lien’s Linnen haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Lien’s Linnen door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.
5 Bij bestellingen met een factuurwaarde lager dan € 75,- euro (levering in Nederland) berekend Lien’s Linnen u verzendkosten.

3.    Betaling
1 U kunt op verschillende manieren betalen:
a)    U kunt online betalen door middel van Ideal. Zie voor meer informatie ook www.Ideal.nl;
b)    U kunt het totaalbedrag overmaken op het bankrekeningnummer van Lien’s Linnen onder vermelding van het bestel- of factuurnummer dat u ontvangt in de bevestigingsmail die Lien’s Linnen u stuurt. Het rekeningnummer van Lien’s Linnen is NL39ABNA0442038461 (ABN-AMRO Zutphen). U dient het bedrag binnen 10 dagen, vanaf het moment dat u de bestelling heeft geplaatst, te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een betalingsherinnering per post of mail van Lien’s Linnen;
c) U kunt betalen via PayPal
d) U kunt betalen via creditcard;
e) U kunt achteraf betalen via AfterPay.

Achteraf betalen met Riverty (voorheen AfterPay)

U vindt meer informatie in de betalingsvoorwaarden van Riverty (voorheen AfterPay). Algemene informatie over AfterPay vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door AfterPay in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Riverty (voorheen AfterPay) hun privacy statement verwerkt. 

Kredietwaardigheidsbeoordeling

Indien u kiest voor betalingsmethode “Riverty (voorheen AfterPay)”, dan voert betalingsaanbieder Riverty (voorheen AfterPay) uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Indien u niet (tijdig) betaalt behoudt Lien’s Linnen zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten met u aan te gaan. Daarnaast zal Lien’s Linnen eventuele onkosten en/of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen. Een eerste verhoging zal €15,- sommatiekosten zijn bij het uitblijven van uw betaling, telkens verder opgehoogd wanneer de gevraagde termijnen verstrijken.

4.    Levering
1 Door Lien’s Linnen opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Lien’s Linnen is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen.
2 Levering uit voorraad, zolang de voorraad strekt. Anders geldt de aangegeven leveringstijd / verzendtermijn. Voor alle situaties geldt dat er pas wordt geleverd zodra het volledige aankoopbedrag is voldaan. Op het moment dat u klikt op de bestelknop plaatst u uw bestelling en heeft u betaalplicht.

3 Lien’s Linnen heeft ten alle tijden het recht in gedeelten te leveren.
4 Koper ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door Lien's Linnen verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door DHL wordt het pakket bij uw buren aangeboden. Is dit niet mogelijk dan zal DHL het pakket een 2e keer proberen aan te bieden. Lukt dit niet, dan ontvangt u daarna een notitie met instructies hoe u uw pakket kunt verkrijgen.  
5 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald en op voorraad is duurt het in de regel maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Dit geldt ook voor rembours zendingen. Wij streven naar een 24-uurs levering na ontvangst van uw betaling.
6 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Lien’s Linnen in overleg met u proberen een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren danwel het product na te leveren.

5.    Overmacht
Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Lien’s Linnen indien de productie, het vervoer en/of de levering van de goederen of diensten voor Lien’s Linnen wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Lien’s Linnen voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Lien’s Linnen werd geaccepteerd. Lien’s Linnen is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

6.    Garantie en aansprakelijkheid
1 Indien Lien’s Linnen goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Lien’s Linnen geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Lien’s Linnen van haar leverancier heeft gekregen. Voor het overige garandeert Lien’s Linnen de kwaliteit van de door haar geleverde goederen, bij gewoon gebruik, gedurende zes maanden na aflevering onder de voorwaarde dat Koper aan de gebruiksvoorschriften, door Lien’s Linnen aan Koper verstrekt, voldoet.
2 Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 8 dagen na de levering aan Lien’s Linnen te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Lien’s Linnen te melden. Bij melding van enig gebrek ontvangt Koper van Lien’s Linnen instructies m.b.t. het retourneren van de goederen, Koper mag niet zonder instructies de goederen retourneren. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.
3 Lien’s Linnen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
4 Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Lien’s Linnen het artikel danwel vergoedt Lien’s Linnen de aankoopprijs of een deel daarvan. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
5 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende wasvoorschriften en/of gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Lien’s Linnen niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

7.    Retourzendingen / Recht van herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LiensLinnenwinkel.nl, Achterhoven 90, 7205 AP Zutphen, Nederland, [email protected], telefoon: +31 (0)575 511817) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per ingevuld herroeppingsrechtformulier of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bij de bestelling gevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of op beslissing van de consument en/of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen o.a. de artikelen van het merk Abyss & Habidcor, Mirabel Slabbinck, Schlossberg, Pichler, Lysdrap, Rhomtuft, Dauny, Graser, onze tafelbeschermer, onze antislip en bijvoorbeeld ook artikelen waarbij op de website vermeld staat dat het om maatwerk gaat;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals mondkapjes, dekbedden en kussens) en waarvan de eventuele verzegeling na de levering is verbroken;

- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

U dient uw retourzending rechtstreeks aan het opgegeven retouradres te adresseren; er worden geen pakketen door Lien's Linnen afgehaald bij service en/of pakketpunten of distributiecentra.

8.    Productgebruik en eigenschappen
1 Alle artikelen uit de collectie van Lien’s Linnen dienen gewassen te worden conform de wasvoorschriften zoals aangegeven op de labels. Bij verkeerd gebruik door het niet volgen van de voorschriften vervalt de garantie. Bij twijfel vragen wij u ons om advies te vragen. Wij adviseren u dringend: Gebruik voor gekleurde was (incl. offwhite, gebroken wit, cremetinten) altijd een color-wasmiddel en voor donkere was een wasmiddel speciaal voor donkere kleuren. Voor witte artikelen, adviseren wij u een wasmiddel speciaal voor de witte was te gebruiken. Badmatten van De Witte Lietaer mogen niet in de droger gedroogd worden en dienen na het wassen bij de randen gelijk rechtgetrokken worden en liggend te drogen gelegd worden. Eenmaal gewassen artikelen en badmatten die in de droger zijn gedroogd kunnen niet geretourneerd worden;
2 Artikelen die geweven zijn met ,al dan niet deel, katoen en/of linnen, zullen onderhevig zijn aan krimp na het wassen. In de lengte en breedte kan dit afwijken tot wel 10% van de genoemde maten na strijken, mits de wasinstructies zijn gevolgd; 
3 De garantie vervalt wanneer Klant zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.    Aansprakelijkheid
1 De aansprakelijkheid van Lien’s Linnen met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie.
2 Lien’s Linnen is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
3 Lien’s Linnen is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
4 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Lien’s Linnen beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

10.    Klachten, ruilen en restitutie
1 Wanneer de bestelde producten niet aan de verwachtingen voldoet of Koperlant heeft een verkeerd product besteld, dan kunnen de producten in overleg geruild worden of kan er restitutie verleend worden, mits deze in een ongeschonden staat verkeren en in de originele onbeschadigde verpakking zit;
2 Wanneer de door Lien’s Linnen afgeleverde artikelen niet binnen de genoemde termijnen in artikel 7, zijn teruggezonden, gelden de producten als door Koperlant zonder enig bezwaar geaccepteerd;
3 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product danwel een restitutie dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
a)    Koperlant dient Lien’s Linnen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen op de hoogte te stellen van de klacht, het verzoek om te ruilen of het verzoek tot restitutie. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels een e-mail of brief;
b)    Speciaal op maat gemaakte artikelen (zoals bijvoorbeeld de artikelen van Abyss & Habidecor, Lysdrap, Graser, Schlossberg, Rhomtuft, Mirabel Slabbinck en Pichler), artikelen die reeds bewerkt, bedrukt of geborduurd zijn of de vermelding hebben van maatwerk of hygiëne gevoelige artikelen zoals eerder omschreven, kunnen niet worden geruild of geretourneerd;
c)    Het artikel dient binnen 14 dagen na het aanmelden van het retour te willen sturen en gebruik te willen maken van het herroepingsrecht in het bezit van Lien’s Linnen te zijn. Het artikel dient voldoende gefrankeerd aan Lien’s Linnen geretourneerd te worden. De directe kosten van het retour sturen komen voor rekening van Koperlant. Lien’s Linnen is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Lien’s Linnen zal instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren, dit in verband met een afwijkend retouradres.
d)    Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.
e)    Bij PayPal betalingen worden de gemaakte PayPal kosten bij Koper in rekening gebracht.
f)    In geval van ruilen voor een ander artikel zullen alleen de verzendkosten en de eventuele meerprijs van het artikel in rekening gebracht worden. Dit bedrag dient vooraf voldaan te zijn op het rekeningnummer van Lien’s Linnen.  
g)    Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 (kalender)dagen na het verzoek tot restitutie, retour gestort op de door Koperlant aan te geven bank of girorekening indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. 
h)    Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen. Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden (heeft Koperlant recht op de portokosten dan worden die verrekend of per bank vergoed).
i)     Stuurt de Koperlant een deel van de bestelling terug, waardoor de Koperlant onder het verzendkostenvrije bedrag van aankopen uitkomt, dan verrekent Lien's Linnen de verzendkosten die Koperlant anders had moeten betalen.
j)     Bestellingen die door Koperlant niet tijdig worden afgehaald bij het pakketpunt worden door het pakketpunt geretourneerd. Ook zendingen die worden geweigerd door de Koperlant worden door de vervoerder geretourneerd. De kosten die hieruit voortvloeien, net als het retourzenden van artikelen die niet voor terugname of ruilen in aanmerkingen komen, komen voor rekening van de Koperlant en zullen door verrekend worden met het te restitueren bedrag of er zal een betaalverzoek worden gezonden. 

11.    Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.     Geschillen
1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing
2 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten. Lien's Linnen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure, bereikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL. Daar kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
3 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter te Zutphen.

13.    Privacy-verklaring
Lien’s Linnen behandelt de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Lien’s Linnen zal de door Koper verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling en de adviseuses van Lien’s Linnen. De gegevens worden intern gebruikt om Klant op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over Lien’s Linnen. Indien Klant dit niet wil dient dit kenbaar gemaakt worden tijdens het plaatsen van de bestelling. Indien Klant dit op een later tijdstip alsnog wenst te wijzigen, kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar [email protected]

Indien u kiest voor betalingsmethode “AfterPay / Riverty” of "Billink", dan voert betalingsaanbieder AfterPay / Riverty of Billink uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Lien’s Linnen VOF.

Laatste wijziging:7 juli 2023